Email disclaimer

De inhoud van deze e-mail en haar bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en is enkel bestemd voor gebruik door de persoon of entiteit voor wie ze is bedoeld. Het kopiëren, verdelen of anderszins gebruiken van deze informatie moet gebeuren met omzichtigheid en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regelgeving. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de bedoelde geadresseerde(n) is verboden.